دفترچه راهنمای جک پارکینگی پروتکو

در این مقاله قصد دارم مشخصات فنی و مزایای جک درب پارکینگی پروتکو، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻣﻞ و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺟﻚ، راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ ﻗﻔﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ روی درب، راﻫﻨﻤﺎی ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی

آن، ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﺼﺐ و همچنین راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را در اختیار شما عزیزان قرار دهم.

 ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻚ ﭘﺮوﺗﻜﻮ ﻣﺪل LEADER

  • ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روی اﻧﻮاع درب ﻫﺎی ﻛﺸﻮﻳﻲ ، دو ﻟﻨﮕﻪ ، ﺗﻚ ﻟﻨﮕﻪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻜﺎن ﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﺮدد.
  • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ، ﺟﻬﺖ ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و اﺧﻄﺎرﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ.
  • ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﺼﺐ ﻗﻔﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ روی درب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرت MEL ) Interface )
  • اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﻧﻴﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ.
  • اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی دﻛﻤﻪ ﻫﺎی رﻳﻤﻮت در ﺳﻪ ﻣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﺗﻚ ﻟﻨﮕﻪ ای و Stop.
  • اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺤﺪودی رﻳﻤﻮت ﻓﺎﺑﺮﻳﻚ ﻫﻢ ﻛﺪ.
  • اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺪاد رﻳﻤﻮت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺘﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰ ON-OFF.
  • اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺟﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ.
  • اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻳﻤﻮت ﻫﺎی ﻓﺎﺑﺮﻳﻚ ﺗﻚ دﻛﻤﻪ ای ﻏﻴﺮ ﻫﻢ ﻛﺪ (دﻳﭗ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫﺎی رﻳﻤﻮت ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ۵۶ ﻋﺪد ﻳﺎ رﻳﻤﻮت ﻫﺎی ﻓﺎﺑﺮﻳﻚ ﺳﻪ دﻛﻤﻪ ای ﻏﻴﺮ ﻫﻢ ﻛﺪ (دﻳﭗ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫﺎی رﻳﻤﻮت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ۱۹ ﻋﺪد

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ LEADER ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

 

ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﻮاع ﺟﻚ ﻫﺎ (دفترچه راهنمای جک پارکینگی پروتکو)

اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درب ﺑﺎزﻛﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺟﻚ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮری ﻛﻢ ﺻﺪا در دو ﻣﺪل TA و TI ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻣﺪل TA : اﻳﻦ ﻣﺪل دارای ﺷﻜﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ، زﺑﺎﻧﻪ ای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در اﻣﺘﺪاد آن ﺷﻜﺎف ﺑﻪ اﻧﺪازه۴۵۰ mm ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ۵۰mm اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻚ، ﺟﻬﺖ ﺧﻼﺻﻲ ﺟـﻚ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد (مطﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ۱-۱).

ﻓﻘﻂ LEADER 4از اﻳﻦ ﻣﺪل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

شکل(1-1)

شکل(۱-۱)

ﻣﺪل TI : اﻳﻦ ﻣﺪل از ﻧﻮع ﺟﻚ ﻫﺎی ﺑﺎزوﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزوی آن در اﻣﺘﺪاد اﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ (۱-۲ ) اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ ﺟﻜﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺟﻚ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﻮﺟﻪ: ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ۵۰mm اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻚ ، ﺟﻬﺖ ﺧﻼﺻﻲ ﺟﻚ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

شکل(۱-۲)

 

 

امکانات ﺟﺎﻧﺒﻲ: ﺑﺮ روی زﺑﺎﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺮ ﺟﻚ ﻳﻚ ﺳﻮﺋﻴﭻ وﺟﻮد دارد (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ۱-۳) ﻛﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﻗﻄـﻊ ﺑﺮق ﻳﺎ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻠﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن آن ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺳﻮﺋﻴﭻ، زﺑﺎﻧﻪ را ﺑﻴـﺮون ﻛﺸﻴﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻣﺠﺪد ﺳﻮﺋﻴﭻ، آن را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ

ﺟﻚ ﻫﺎ ﺧﻼص ﺷﺪه و ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ درب ﻫﺎ را ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺟﻜﻬﺎ ، اﺟـﺎزه ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻟﻨﮕﻪ ﻫﺎی درب ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ.

شکل(۱-۳)

 

ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻣﻞ و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺟﻚ (دفترچه راهنمای جک پارکینگی پروتکو)

۱- ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺟﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﺟﻔﺖ ﺳﻮﺋﻴﭻ ( Leader )

۲- ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻫﻬﺎی اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی دو ﺑﺎزو ﺑﻬﻤﺮاه ﭘﻴﭽﻬﺎی آﻟﻦ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای آﻧﻬﺎ

ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻫﻬﺎی ﺟﻚ ﻫﺎی ﻣﺪل TI در دو ﻧﻮع S1 و S3 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻮع S1( sx ) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷـﻜﻞ ( Fig. E) ﺟﻬـﺖ اﺑﺘﺪای ﺑﺎزوی ﭼﭗ و ﻧﻮع  S1( dx ) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ( Fig . E) ﺟﻬﺖ اﺑﺘﺪای ﺑﺎزوی راﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻧﻮع S3 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ( Fig . M) ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻬﺎی دو ﺑﺎزو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

ﺑﺮای ﺟﻚ ﻣﺪل TA از ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه S4 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ( Fig. Q) در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎزوﻫﺎی ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮد.

۳- دو ﻋﺪد رﻳﻤﻮت ﻛﻨﺘﺮل

دو ﻋﺪد رﻳﻤﻮت ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻪ دﻛﻤﻪ ای ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ، ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﺎن دادن ﺑﺼﻮرت رادﻳﻮﻳﻲ از راه دور ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻫﺮ دﻛﻤﻪ رﻳﻤﻮت ﺑﻪ ﻃﻮر دﻟﺨﻮاه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ؛اﻟﻒ. دو ﻟﻨﮕﻪ ای     ب. ﺗﻚ ﻟﻨﮕﻪ ای (ﭘﻴﺎده رو )     ج . STOP

۴- دو ﻋﺪد ﺧﺎزن راه اﻧﺪاز ۸UF ~ AC

ﻫﺮ ﻣﻮﺗﻮر دارای ﻳﻚ ﺧﺎزن AC ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ راه اﻧﺪازی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار میگیرد.

۵- ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭼﺸﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ (ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه) ﺑﻬﻤﺮاه ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﭘﻴﭻ و روﻟﭙﻼگ

ﭼﺸﻤﻬﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﺤﺮﻛﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺣﻴﻦ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻴﻦ درب ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﻚ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﭼﺸﻤﻬﺎ دارد ، ﻛﻪ دو ﻣﺪ ﺑـﺎز و ﺑـﺴﺘﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺸﻢ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه TX و ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه RX ﻧﺎم

دارد ﻛﻪ RX دارای ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

۶- ﻳﻚ ﻋﺪد ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻠﻜﺘﻮر ﺑﻬﻤﺮاه ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺳﻮﺋﻴﭻ

ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﺎن دﺳﺘﻲ (ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﻳﻤﻮت ﻛﻨﺘﺮل) ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ از ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻠﻜﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳـﻦ ﻛﻠﻴـﺪ در ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎز اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن آن ﺑﺎﻳﺪ آن را در ﺳﻤﺖ ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد ﺑﺎ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻄـﻮر ﻓﻨـﺮی ﺑـﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎز ﻣ ﻲ ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﺎﻟﺴﻲ ﺑﺮای ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲ

ﺳﺎزد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﻟﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖSTART و ﻳـﺎSTOP ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺟﻚ ﻫﺎ ﺑﻜﺎر رود.

۷- زﻳﺮﻗﺎب و روﻗﺎب ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل( Q60A) و ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻣﺮﻛﺰQ60A ﻣﻐﺰ اﺻﻠﻲ ﻓﺮﻣﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر د ﻛﻤﻪ D ، C ، B ، A ﻛﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻧﻤﻮد ﭘﻴﻐﺎﻣﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن (ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ، ﺗﺄﻳﻴﺪ ، ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ و …) ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دو ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ۷ – Seg ﻧﻤﺎﻳﺶ داده

ﻣﻲ ﺷﻮد.

۸- ﻳﻚ ﻋﺪد ﻻﻣﭗ ﭼﺸﻤﻚ زن (BLINKING )

ﻻﻣﭗ ﭼﺸﻤﻚ زن ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺑﺮان از ﻓﻌﺎ ل ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ از داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻜﺎر ﻣـﻲ رود اﻳﻦ ﻻﻣﭗ ﻣﻌﻤﻮﻻً روی ﭼﻬﺎرﭼﻮب درب ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ از دو ﻃﺮف ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﻻﻣـﭗ ﭼـﺸﻤﻚ زن دارای آﻧﺘﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮد رﻳﻤﻮﺗﻬﺎ ﻣﻮرد

اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.(نصب اختیاری)

ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺟﻚ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درب (دفترچه راهنمای جک پارکینگی پروتکو)

ﺟﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻃﻮل و وزن درب (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ) اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮع ﺟﻚ در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻚ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗـﺪرت ﻛﻤﺘﺮی ﺟﻬﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن درب ﻣﺼﺮف و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

(وزن و ﻃﻮل ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻟﻨﮕﻪ درب در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ)

ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻳﻚ ﻟﻨﮕﻪ درب

 

راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ (دفترچه راهنمای جک پارکینگی پروتکو)

همانگونه ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﺑﺘﺪای ﺟﻚ ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﭼﺎرﭼﻮب درب ﺷﻤﺎره ۱ ﺷـﻜﻞ و اﻧﺘﻬـﺎی ﺟﻚ ﻫﺎ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺑﻴﻦ دو ﻟﻮﻻی درب در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ درب در آن ﻗﺴﻤﺖ ﭼﺎرﭼﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد. ﭼﺮاغ ﭼﺸﻤﻚ زن در ﺑﺎﻻی ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﭼﺸﻤﻬﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ

دو ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

۱- ﺷـﺪن درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ درﺑ ﻬﺎ ﺑﻄﺮف داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ، ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎز درب ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد دﻳﺪ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻧﮕﺮدد.

۲- ﺑﻴﺮون درب، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎز ﺷﺪن درب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف داﺧﻞ، ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﭼـﺸﻤﻬﺎ را درﺳـﺖ رو به روی هم در ﻳﻚ راﺳﺘﺎ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ارﺗﻔﺎع ۶۰cm از ﻛﻒ زﻣﻴﻦ ﺑﺮ روی ﭼﺎرﭼﻮب درب، ﻧـﺼﺐ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

شکل۳

راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺟﻚ ﻫﺎ

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺟﻚ ﻫﺎ ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﺧﻮد ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ ﺟـﻚ ﻫﺎ ﻃﻮری ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﺪه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه وری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺟﻚ ﺑﺎﻳﺪ دو ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد، ﻧﻘﻄﻪ اول اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺟﻚ ﺑﺮ روی ﭼﺎرﭼﻮب ﻳﺎ

دﻳﻮار و ﻧﻘﻄﻪ دوم ﺑـﺮ روی ﻟﻨﮕـﻪ درب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اوﻟﻴﻪ ﺟﻚ ﻫﺎ، درب ﻫﺎ را ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘ ﻪ و ﺟﻚ ﻫﺎ را ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺳﭙﺲ ﺣﺪود ۵۰ mm (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ  Fig.L) ﺟﻚ ﻫﺎ را ﺑﺮای رﮔﻼژﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻲ ﺑـﺮﻳﻢ (ﺣﺮﻛـﺖ ﺟﻚ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪن زﺑﺎﻧﻪ

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد) ﺳﭙﺲ ﺗﻜﻴـﻪ ﮔﺎﻫﻬـﺎ را در داﺧـﻞ ﺷﻜﺎف اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻚ وﺻﻞ و ﭘﻴﭽﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻳﻢ ﺳﭙﺲ ﺟﻚ ﻫﺎ را ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ اﻓـﻖ ﺗـﺮاز (ﺑـﺎ اﺻﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ای ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه در ﺟﺪاول زﻳﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) و ﻣﺤﻞ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻫﻬﺎ را روی ﭼﺎرﭼﻮب و ﺧﻮد درب،

ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺤﻜﻢ ﺳﺎزی ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. (ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻫﻬﺎ از ﺟﻮش ﻓﻠﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد)

ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻫﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﻮاع ﺟﻜﻬﺎ

 

در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ (Fig . A) ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی D ، B ، A ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ:

A.ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻮﻻی درب ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎی ﭼﺮﺧﺶ اﺑﺘﺪای ﺑﺎزو روی ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه
B.ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻮدی ﺑﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻮﻻی درب ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎی ﭼﺮﺧﺶ اﺑﺘﺪای ﺑﺎزو روی ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه
D.ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻮدی ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻮﻻی درب ﺗﺎ ﻛﻒ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه اﺑﺘﺪای ﺑﺎزو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
(ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ، دراﻣﺘﺪاد درب ﺑﺴﺘﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻮدی ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ، در اﻣﺘﺪاد ﻋﻤﻮد ﺑﺮ درب بسته)

ﺟﻚ ﻣﺪل LEADER 3 TI

اﮔﺮ ۰ =D ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ A و B ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱۴۵ mm ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﺑﺼﻮرت ﺷﻜﻞ Fig.B1 اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺟﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﺎ ۱۲۰ درﺟﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد ﻫﺮﭼﻪ D ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷـﻮد زاوﻳـﻪ ﺑـﺎز ﺷﺪن ﺟﻚ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. (ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه و دﻳﻮار را ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﺰ ﭘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد)

ﺑﻪ ازای D ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ:

ﺗﻮﺟﻪ: ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻚ ﻣﺪل LEADER 3 TI اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ D>0 ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ:  ۳۰۰ =A + B

 

ﺟﻚ ﻣﺪل ( TI و TA ) LEADER 4

ﮔﺮ ۰ =D ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ A و B ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱۹۵ mm ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻜﻴﻪ ﮔـﺎه ﺑـ ﺼﻮرت ﺷـﻜﻞ Fig.C1 اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺟﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﺎ ۱۲۰ درﺟﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد. ﻫﺮﭼﻪ D ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﻮد زاوﻳـﻪ ﺑـﺎز ﺷـﺪن ﺟﻚ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻚ ﻣﺪل LEADER 4 ( TI , TA ) اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ D>0 ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺮﻗـﺮار اﺳﺖ: ۴۰۰ =A + B

ﺟﻚ ﻣﺪل LEADER 5

اﮔﺮ ۰ =D ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ A و B ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۲۴۵ mm ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﺑـﺼﻮرت ﺷـﻜﻞ Fig .C1 اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺟﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﺎ ۱۲۰ درﺟﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد. ﻫﺮﭼﻪ D ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﻮد زاوﻳﻪ ﺑـﺎز ﺷـﺪن ﺟﻚ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻚ ﻣﺪل LEADER 5 TI اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ D>0 ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ: A + B = 500

ﻧﻜﺎت ﻧﺼﺐ (دفترچه راهنمای جک پارکینگی پروتکو)

۱- وﻗﺘﻲ درب ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ (ﺟﻚ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد) ﻳﺎ درب ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد (ﺟﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ۳-۱ .

شکل(۳-۱)

۲- ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه S1از ﻟﺒﻪ ﻛﻨﺎری دﻳﻮار ﺑﺎﻳﺪ ۳۰mm ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ۳-۲ ).

شکل(۳-۲)

 

۳- از ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه S4 ، ﺑﺮای اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻚ ﻣﺪل T A اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ۳-۳ ).

شکل(۳-۳)

 

۴- در ﻣﻮاردی ﻛﻪ دﻳﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﺷﻮر ﺧﻮرده ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ۳-۴ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﻳـﺪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ E ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﻣﻮﺗﻮر و ﺳﻮﺋﻴﭻ دﺳﺘﻲ ﭘﺸﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ.

شکل(۴-۳)

ﻓﺎﺻﻠﻪ E ﺑﺮای ﮔﻴﺮ ﻧﻜﺮدن ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺑﻪ دﻳﻮار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از A + 100 mm ﺑﺎﺷﺪ.

۵- مطاﺑﻖ ﻗﺴﻤﺖ B ﺷﻜﻞ ۳-۱ ، STOP ﻫﺎﻳﻲ از ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﺟﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ، در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی زاوﻳﻪ ﭼﺮﺧﺶ درب ﺑﺮ روی زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدد. ﭼﻨﺎﭼﻨﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن درب ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ، STOP ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از وارد آﻣﺪن ﻓﺸﺎر ﻣـﻀﺎﻋﻒ ﺑـﻪ
درب و ﻳﺎ ﺟﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ: ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردن درﺑﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ روی STOP ﻫﺎ ﻣﻘﺪاری ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻧـﺮم ﻳﺎ ﻓﻮم ﺿﺨﻴﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ.

راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ ﻗﻔﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ روی درب (دفترچه راهنمای جک پارکینگی پروتکو)

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﺼﺐ ﻗﻔﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻛﺎرت MEL :

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ از ﻗﻔﻞ ﺑﺮﻗﻲ ﺑﺮای درب ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛـﻪ ﻗﻔـﻞ روی ﻟﻨﮕـﻪ ای از درب ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد ﻛﻪ اول ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻗﻔﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرت اﺿﺎﻓﻲMEL( Module Electro Lock )  ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ CN(ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ۵-۱) روی ﺑﺮد ﻣﺮﻛﺰ وﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﺼﺐ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎی ﻛﺎرت MEL ﺑﻪ ﻗﻔﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ۴-۱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

شکل(۱-۴)

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻔﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی P 0 و P 1 ﺑﻪ SI ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ tc ﺟﻬـﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ زﻣﺎن ﮔﺬر ﺟﺮﻳﺎن از ﻗﻔﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد. (رﺟﻮع ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ۶) ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرت MEL و اﻧﺠﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن، ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ

ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮ tc ، ﭼﻨﺪ ﺑﺎر رﻟﻪ ﻗﻔﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑ ﻜﺎر ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و درب را ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﺎرﻛﺮد ﺟﻚ ﻫﺎ، درﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ درب ﻫﺎ، ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ دوﺑﺎره ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ tc ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در

ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺟﻬﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑـﻪ درب ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﻗﻔﻞ ﻓﻨﺮی آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

راﻫﻨﻤﺎی ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ (دفترچه راهنمای جک پارکینگی پروتکو)

ﻣﺮﻛﺰ Q60A دارای ﻛﺎﻧﻜﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ۱-۵ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

شکل(۱-۵)

فیوزﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ F4 و F5 در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﺗﺼﺎﻟﻲ در ﻣﺪار رخ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷـﺎن را ﺑﻌـﺪ از ﭼﻨـﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻛﻨﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﺗ ﺼﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ F4 ﻳﺎ F5 ﮔﺮدد، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮق ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮده،ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟﻬﺎی M2A و M2B را از ﺳﻮﻛﺖ ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ در

ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﻫـﺴﺘﻴﺪ، اﺗـﺼﺎﻟﻲ ﻣﺪارﺗﺎن را رﻓﻊ ﻛﺮده اﻳﺪ، دوﺑﺎره ﺑﺮق ﺳﻴﺴﺘﻢ را روﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ. ﻓﻴﻮز ﻫﺎ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴـﻚ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ اوﻟﻴـﻪ ﺑـﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ.

اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ

جکهای LEADER TI

ﺟﻚ ﻫﺎی ﻣﺪل TI ﺑﺼﻮرت راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ ﺟﻚ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﻨﮕﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ درب و ﺟﻚ ﭼﭗ ﺑﻪ ﻟﻨﮕﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ درب ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﭼﭗ را M1 و ﻣﻮﺗﻮر راﺳﺖ را M2 ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻛﻨﻴﻢ. ﺳﻴﻢ ﺑﻨﺪی دو ﻣ ــﻮﺗﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷـﻜﻞ ۲-۵ و ۳-۵ میباشد.

ﻣﻮﺗﻮر ﭼﭗ ( M1) :اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﻚ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ، ﺳﻮﺋﻴﭻ آن دﻳﺪه ﺷﻮد و ﺑﺎزوی ﺟﻚ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﺑﺎز ﺷﻮد ، اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر را ﻣﻮﺗﻮر ﭼﭗ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﻨﺪی آن ﺑـﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟﻬـﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ۲-۵ وﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر روی ﻟﻨﮕﻪ ای از درب ﻛﻪ اﺑﺘﺪا

ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

 

شکل(۲-۵)

 

ﻣﻮﺗﻮر راﺳﺖ ( M2): اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮآﻣ ﺪﮔﻲ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﻚ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ، ﺳـﻮﺋﻴﭻ آن دﻳـﺪه ﺷﻮد و ﺑﺎزوی ﺟﻚ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﺑﺎز ﺷﻮد، اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر را ﻣﻮﺗﻮر راﺳﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﻨـﺪی آن ﺑـﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ۳-۵ وﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.

شکل(۳-۵)

توﺟﻪ: ﺳﻴﻢ زرد رﻧﮓ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ (ﺳﻴﻢ ارت) ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻧﻜﺘﻮرﻫﺎی A ﻳﺎ B ﻳﺎ C روی ﺑﺮد ﻣﺮﻛﺰ Q60A وﺻﻞ ﮔﺮدد. در ﻛﻞ اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎ ﺑـﺮﺧﻼف ﺟﻬﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ، ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ ﺟﺎی ﺳﻴﻤﻬﺎی ﺳﻴﺎه و

ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی را ﻋﻮض ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺑـﺎزو ﻋـﻮض ﺷﻮد.

جکهای LEADER TA

در ﺟﻜﻬﺎی ﻣﺪل TA ﺑﺮای ﺳﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ، ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺟﺎی ﺳﻴﻤﻬﺎی ﺳﻴﺎه و ﺧﺎﻛـﺴﺘﺮی را در ﻫﺮ دو ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻ ﻋﻮض ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

اﺗﺼﺎل ﻓﺘﻮﺳﻠﻬﺎ (ﭼﺸﻤﻬﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ) ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ (دفترچه راهنمای جک پارکینگی پروتکو)

ﻓﺘﻮﺳﻠﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در دو ﻣﺪ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎز ﺳﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ (رﺟﻮع ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ۷ )

ﺗﻮﺟﻪ: ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ درون ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺟﻤﭙﺮی ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ۱۲ V ﻳﺎ ۲۴ V وﺟﻮد دارد ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ آن را روی ۲۴ V ﻗﺮار دﻫﻴﺪ. (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ۴-۵ و ۵-۵ )

ﺳﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﭼﺸﻤﻬﺎ در ﻣﺪ ﺑﺴﺘﻪ

چنانچه بخواهید در مد بسته سیم بندی را انجام دهید (مطابق شکل ۴-۵) یک جمپر از ۴ به ۹ کانکتور M2 وصل نماید:

شکل(۴-۵)

سیم بندی چشم ها در مد باز

چنانچه بخواهید در مد باز سیم بندی را انجام دهید (مطابق شکل ۵-۵) یک چمپر از ۳ به ۹ کانکتور M2 وصل نمایید:

 

شکل(۵-۵)

(در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﻣﺪ ﺑﺴﺘﻪ دو ﺟﻤﭙﺮ ۳ ﺑﻪ ۸ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ۴ ﺑﻪ ۹ زده شود و برای مد باز باید دو جمپر ۳ به ۹ و ۴ به ۸ زده شود و همچنین در هر دو مد پارامتر P8 باید به صورت no ست شود.)

ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻠﻜﺘﻮر و ﻻﻣﭗ ﭼﺸﻤﻚ زن ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ (دفترچه راهنمای جک پارکینگی پروتکو)

ﺳﻴﻤﻬﺎی ﻻﻣﭗ ﭼﺸﻤﻚ زن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ۱۱ و ۱۲ و ﺳﻴﻤﻬﺎی ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻠﻜﺘﻮر ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﻫـﺎی ۱ و ۸ ﻛـﺎﻧﻜﺘﻮر M2 ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ۶-۵ وﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻴﻤﻬﺎی ﻛﻠﻴـﺪ ﺳـﻠﻜﺘﻮر ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﭘﺎﻳـﻪ ﻫـﺎی Normally Open ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد(. ﺗﻮﺟﻪ

ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻠﻜﺘﻮر ﺷﻜﻞ ۶-۵، ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﻚ در ﻣﺪ دو ﻟﻨﮕﻪ ای و Stop ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ از ﻣﺪ ﺗﻚ ﻟﻨﮕﻪ ای و Stop ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻠﻜﺘﻮر را ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ۷ و ۸ ﺳﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

شکل(۶-۵)

اتصال ﻛﻠﻴﺪ اﻳﻤﻨﻲ Stop

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻴﺪ Stop اﺿﻄﺮاری اﻳﻤﻨﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻳـﻚ ﻛﻠﻴـﺪ ( NC ) Normally Close (در ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ) ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ۲ و ۸ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ۷-۵ وﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻣﻬﻢ : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻛﻠﻴﺪ اﺿﻄﺮاری اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﻮدﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟﻬﺎی ۲ و ۸ را ﺑﺎ ﻳـﻚ ﺟﻤﭙـﺮ ﺑـﻪ ﻳﻜـﺪیگر متصل کنید.

شکل(۷-۵)

اتصال ON- OFF ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ

ﺟﻬﺖ ازدﻳﺎد ﺗﻌﺪاد رﻳﻤﻮﺗﻬﺎی ﻫﻢ ﻛﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ON- OFF ﺳﺮی ۴ ﻳﺎ ۶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻴﻤﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﺳﻴﻢ ﺑﻨﺪی آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ۵-۸ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻴﻤﻬﺎی ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ON-OFF را ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ۱ و ۸ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮرM2 ( ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻠﻜﺘﻮر) ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻣﺮﻛﺰON-OFF ﺳﺮی۴ ﻳﺎ۶ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺧﺮوﺟـﻲ آن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ دو ﺣﺎﻟـﺖ ﭘﺎﻟـﺴﻲ ﻳـﺎ اﻻﻛﻠﻨﮕﻲ را ﺑﺎ رﻳﻤﻮت ﻛﻨﺘﺮل روی دو رﻟﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ. روی اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ۶ ﻋﺪد دﻳﭗ ﺳـﻮﺋﻴﭻ وﺟـﻮد دارد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ دو رﻟﻪ در ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ دﻳﭗ ﺳﻮﺋﻴﭻ

ﻫﺎی۱ ،۲ و۳ ﺟﻬـﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪ اول و دﻳﭗ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫﺎی ۴ ، ۵ و ۶ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪ دوم ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ۸-۵) ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺤﺪودی رﻳﻤﻮت ﻫﻢ ﻛـﺪ ﺷـ ﺪه ﺑـﺮای ﻣﺮﻛـﺰ Proteco ﻛـﻪ ﭘﺎﻟﺴﻬﺎی Start و Stop (ﺗﻚ ﻟﻨﮕﻪ ای و دو ﻟﻨﮕﻪ

ای) اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ داد.

 

توجه:

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺻﻮرت درﺳﺖ ﺑﻮدن ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻳﭗ ﺳﻮﺋﻴﭽﻬﺎ ، ﺑﺎز ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﺑﻴﻦ رﻳﻤﻮت ON–OFF ﺑﺎ رﻳﻤﻮت ﻓﺎﺑﺮﻳﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻳﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ دﻳﭗ ﺳﻮﺋﻴﭽﻬﺎی ۱ و ۴ را ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻟﺲ ﻛﻮﺗﺎه در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻫﺎی ON-OFF ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ

در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی آن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آن (دفترچه راهنمای جک پارکینگی پروتکو)

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﻛز

ﻣﺮﻛﺰ ﭼﻨﺪ ﻛﺎره Q60A ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روی د رب ﻫﺎی ﻛﺸﻮﻳﻲ، دو ﻟﻨﮕﻪ و ﺗﻚ ﻟﻨﮕﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر دﻛﻤﻪC ، B ، A وD ﻣﺪت، ﻗﺪرت و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻚ ﻫﺎ را ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻧﻤﻮد دو دﻛﻤـﻪA و B ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺟﻬﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻫﺎ و زﻳﺮ ﻣﻨﻮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و دو دﻛﻤﻪC وD

ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺟﻬﺖ زﻳـﺎد ﻛـﺮدن و ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻛﺮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺮوﻧﺪ.

اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ دارای دو ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ۷ – Seg ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﻬﺎی ﺧﻄﺎ ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﺧﻮد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﻨﻮﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪاً در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد.

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﻮﻫﺎ ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺮ ﻛﺪام

دﻛﻤﻪ A : دﻛﻤﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﻮﻫﺎ ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻓﺸﺎر دادن دﻛﻤﻪ ﭼﻬﺎر زﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ داﺧﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻴﺸﻮد.

۱: —

۲: PA

۳: rA

۴: dE

۵: AS

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﻮ و زﻳﺮ ﻣﻨﻮﻫﺎ

١ . ﻣﻨﻮی  ـ ـ »

ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﺪون ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺺ ﻣﺮﻛﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ، ﻣﺮﻛـﺰ، آﻣـﺎده درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ در ﻣﻨﻮﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ دﻛﻤﻪ ای ﻧﺰﻧﻴﺪ، دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ روی اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.

۲. ﻣﻨﻮی « PARAMETERS ) « PA )

ﻣﻨﻮی اﺻﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ دارای۲۲ زﻳﺮ ﻣﻨﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (ﺟﻬﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﻳﺮ ﻣﻨﻮ ﭘﺲ از ﻓﺸﺮدن دﻛﻤـﻪ A و رسیدن به  ﻣﻨﻮی PA ، دﻛﻤﻪ B را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ) ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ B ﻧﺎم ﻳﻜﻲ از ۲۲ زﻳﺮ ﻣﻨﻮ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ۱ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻘﺪار آن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ روی ﻣﻘـﺪار

آن ﺛﺎﺑـﺖ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﻛﻤﻪ C ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘـﺪار ﻳـﺎ ﺗﺎﻳﻴـﺪ (SI ) و از دﻛﻤﻪ D ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﻳﺎ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻛﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ( no) اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.

 

(ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻚ ﻫﺎی ﺑﺎزوﻳﻲ (rP) در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ آﻣﺪه اﺳﺖ)

۳ . ﻣﻨﻮی « Radio) « rA )

ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی رﻳﻤﻮت ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ رﻳﻤﻮﺗﻬﺎی ﭘﺮوﺗﻜﻮ دارای ﺳﻪ دﻛﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫـﺮ ﻛﺪام ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﻛﺎر  «دوﻟﻨﮕﻪ ای»،  «ﺗﻚ ﻟﻨﮕﻪ ای (ﭘﻴﺎده رو) » و  « STOP» اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻧﺪ اﻳﻦ رﻳﻤﻮﺗﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه

ﺷـﻮﻧﺪ. اﻳـﻦ ﻛـﺎ ر با اﺳﺘﻔﺎده از دﻛﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺮای اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از ﻣﻨﻮی  « rA» و زﻳﺮ ﻣﻨﻮﻫﺎی آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

۴٫ ﻣﻨﻮی « dE »

ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﻓﻮق ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺬاری در ﺣﺎﻓﻈﻪ روی آن ﮔﺰﻳﻨﻪ رﻓﺘﻪ و ﻛﻠﻴﺪC را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﮕﻮش رﺳﻴﺪن ﺻﺪای دو ﺗﻘﻪ رﻟﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﺎرﮔﺬاری را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻓﺸﺮده ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ (ﻣﺜﻼً ﺑﺮای ﺟﻚ ﻫـﺎی ﺑﺎزوﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ » « r Pرا اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ)

۵٫ ﻣﻨﻮی « AS »

اﻳﻦ ﻣﻨﻮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺟﻚ ﻳﺎ ﺟﻜﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﻛﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود و به ترتیب زیر است:

-ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی درﺑﻬﺎی ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮره:

a. دکمه A را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ AS را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
b. دﻛﻤﻪ B را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ ۱n را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

c.ﻳﻚ ﭘﺎﻟﺲ Start ﺑﺪﻫﻴﺪ. ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺮوع ﺑﻜﺎر ﻛﺮده و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ n1 را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

d. وقتی ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮر۹۰ د رﺻﺪ راه ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻛﺮد، ﭘﺎﻟﺲStart دوم را ﺑﺪﻫﻴﺪ. ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺼﻮرت ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در آﻣﺪه و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮﻫﺎ r1 را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

e. دادن ﭘﺎﻟﺲ ﺳﻮم ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺎﻳﻤﺮ داﺧﻠﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺧﺘﻼف زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﺗﻮﻣﺎﺗﻴ ــﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﻤﺎﻳﺸ ـﮕﺮﻫﺎ tp را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﻫـﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

f. ﭘﺎﻟﺲ ﭘﻨﺠﻢ را ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ درب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

g. ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﺑﺴﺘﻦ درب ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ، دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻟﺲStart ﺑﻌﺪی ﻧﻴـﺴﺖ و ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣ ﺎﺗﻴﻚ در ﺟﺎی اوﻟﻴﻪ ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ، ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺎ ﭘﺎﻟـﺴﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آن داده اﻳﺪ، در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد ذﺧﻴﺮه ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲ رود.

– ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی درﺑﻬﺎی دو ﻣﻮﺗﻮره:

a. دکمه A را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ AS را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
b. دﻛﻤﻪ B را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ ۲n را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

c. ﻳﻚ ﭘﺎﻟﺲ Start ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﻳﻚ ﺷﺮوع ﺑﻜﺎر ﻛﺮده و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮﻫﺎ n1 را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

d. ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﻳﻚ ﺣﺪود۹۰ درﺻﺪ راه ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺳﭙﺲ ﭘﺎﻟﺲStart دوم را ﺑﺪﻫﻴﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻳﻚ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در آﻣﺪه و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮﻫﺎ r1 را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

e. وﻗﺘﻲ ﺑﺎز ﺷﺪن درب ﻣﺮﺑﻮﻃﺒﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻳﻚ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ، ﭘﺎﻟﺲ ﺳﻮم ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﺗﻮر ﻳﻚ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺮوع ﺑﻜﺎر ﻣﻮﺗﻮر دو ﻣﻲ ﺷﻮ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮﻫﺎ، n2 را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

f. ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ۹۰ درﺻﺪ از ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻮﺗﻮر دوم ، ﭘـﺎﻟﺲ ﭼﻬـﺎرم ﺳـﺮﻋﺖ آن را ﻛـﺎﻫﺶ داده و ﻧﻤﺎﻳـﺸﮕﺮﻫﺎr2 را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

g. ﭘﺎﻟﺲ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻮر دوم و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺧﺘﻼف زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ دو ﻟﻨﮕﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻳﻤﺮ داﺧﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻤﺎﻳﺸ ـﮕﺮﻫﺎ tp را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷـﺮوع ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﻫـﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

h. ﭘﺎﻟﺲ آﺧﺮ را ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻳﻜـﻲ ﭘـﺲ از دﻳﮕـﺮی ﺑﻄـﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ درب ﻛﺮده و در ﺟﺎی اوﻟﻴﻪ ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻣﺎﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﻟﺴﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آن داده اﻳﺪ، در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد ذﺧﻴﺮه ﻛﺮده و ﺑﻪ

ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲ رود.

ﭘﻴﺎﻣﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺧﻄﺎی ﻣﺮﻛﺰ (دفترچه راهنمای جک پارکینگی پروتکو)

ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮلQ60A دارای اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﻬﺎﻳﻲ را ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻛﺎرﺑﺮ اﻋﻼم ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ، ﻳـﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ ﻳﺎ ﺧﻄﺎﻳﻲ در ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎ ﺳﻴﻢ ﺑﻨﺪی آن، ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر، آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﺖ ﻛـﺮده و ﻛﺎرﺑﺮ را از وﺟﻮد ﺧﻄﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﻴﺎﻣﻬﺎی ﻣﺘﺪاول ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ:

ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﺼﺐ

ﻛﻠﻴﺎت

در اﺑﺘﺪا ﻗﺒﻞ از روﺷﻦ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ از وﺟﻮد و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻓﻴﻮز F1= 5A و ﻓﻴﻮزﻫﺎی F3=F2=1.6A ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ. ﺳﭙﺲ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﻤﻬﺎی ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤ ﺖ۲۳۰V از ﻣﺮﻛﺰ و ﺳﻴﻤﻬﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻗـﺴﻤﺖ ۲۴VDC ، ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺗﺼﺎل دارد . ﺳﭙﺲ اﺗﺼﺎﻻت و ﺳﻴﻤﻬﺎ را

ﭼﻚ ﻛﻨﻴﺪ و در ﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮدن اﺗﺼﺎﻻت، ﺳﻴـﺴﺘﻢ را روﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ « ـ ـ »  را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺷـﻜﺎل و ﭘﻴﻐﺎﻣﻬـﺎی ﺧﻄﺎ اﺑﺘﺪا ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺧﺎﻣ ﻮش ﻛﺮده و ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ ا ﺷﻜﺎل دوﺑﺎره ﻣﺮﻛﺰ را روﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻪ دﻟﺨـﻮاه

ﺧﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺳﭙﺲ رﻳﻤﻮﺗﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻴﺪ و ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﻚ ﻫﺎ را اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﻴﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت، دوﺑﺎره ﻣﺮﻛﺰ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻛﻨﻴ ﺪ و از ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﻳـﺪ ﻛـﻪ در ﭘﺎﻳـﺎن اﻧﺠـﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻨﻮی  « PA» ﺑﺎSI ﻛﺮدن زﻳﺮ ﻣﻨﻮی  « SU» آﻧﻬﺎ را

در ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ.

در ﺻـﻮرت ﺑﻬـﻢ رﻳﺨﺘﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻫﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه، ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨـﻮی  « dE» و اﻧﺘﺨـﺎب زﻳـﺮ ﻣﻨﻮی  « rP » و ﻓﺸ ﺮدن ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪیC ﻣﻘﺎدﻳﺮ اوﻟﻴﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﺟـﻚ ﻫـﺎی ﺑـﺎزوﻳﻲLEADER را روی ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ دو ﺻﺪای ﺗﻘﻪ رﻟﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴـﻚ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟﺖ « ـ ـ » ﻣﻲ رود. ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺪن ﻻﻣﭗ ﭼﺸﻤﻚ زن، ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻲ اداﻣﻪ ﻓﺮﻣـﺎن ﻗﺒـﻞ ﺑـﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﺮای دادن ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﻻﻣﭗ

ﭼﺸﻤﻚ زن ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ و اﮔﺮ در وﺳـﻂ ﻛـﺎر،ﺟﻜﻬﺎ از ﺗﻨﻈﻴﻢ اوﻟﻴﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪن زﺑﺎﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ، آﻧﻬﺎ را ﺑﻄﻮر دﺳـﺘﻲ ﺳـﺮ ﺟـﺎی دﻟﺨـﻮاه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ: ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭼﻪ در ﻣﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﭼﻪ در ﻣﺪ ﻧﻴﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﺎ ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺟﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن اوﻟﻴﻪ ﺷﺮوع ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﻮ د، ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ دﻫﻴﺪ، در اداﻣﻪ ﻓﺮﻣﺎن اوﻟﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻛﺎر را ﺑـﺎ دﻛﻤـﻪ ﺗـﻚ ﻟﻨﮕﻪ ای رﻳﻤﻮت( Pd ) ﺷﺮوع ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ، در اداﻣﻪ ﺗﺎ

ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺟﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن اوﻟﻴﻪ ، ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ( Pd) ﺗﻚ ﻟﻨﮕﻪ ای ﻳﺎ  tc دوﻟﻨﮕﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻚ ﻟﻨﮕﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﮔﺮ ﻛﺎر ﺑﺎ دﻛﻤﻪtc ﺷﺮوع ﺷـﺪه ﺑﺎﺷﺪ اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ دوﻟﻨﮕﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﺪ ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ(دفترچه راهنمای جک پارکینگی پروتکو)

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت داده ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ۶ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ زﻳﺮ ﻣﻨﻮی  « P3» را از ﻣﻨﻮی  « PA » ﺑﺼﻮرتSI ﺳﺖ ﻛﻨﻴـﺪ (ﻛﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻳﻨﺼﻮرت در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺖ ﺷﺪه) ﻣﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﺟﻚ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﭘﺎﻟﺲ اﺳﺘﺎرت ، ﺟﻜﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﻬﺎ ﺑﺎز و ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ

ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد (در ﺻـﻮ رت ﻧﺒـﻮدن ﻣـﺎﻧﻌﻲ ﺑـﻴﻦ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻳﺎ ﻧﺪادن ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ) جک ها باز (درﺑﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ) ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻃﺮز ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻛﻤﻪ CP ) STOP رﻳﻤﻮت) در ﻣﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ

اﻟﻒ. ﺟﻚ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن (درب ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺑﺎ زدن ﻛﻠﻴﺪCP رﻳﻤﻮت ، ﺟﻚ ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ زدن ﺑﺎر دوم ﻛﻠﻴﺪPd ﻳـﺎtc روی رﻳﻤﻮت ، ﺟﻚ ﻫﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻧﺪ.

ب. ﺟﻚ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﺎز ﺷﺪن (درﺑﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﺑﺎ زدن ﻛﻠﻴﺪ CP رﻳﻤﻮت ﺟﻚ ﻫﺎ درﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ زدن ﺑﺎر دوم ﻛﻠﻴﺪ P d ﻳﺎ t c روی رﻳﻤﻮت (ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﺪام ) ﻳﺎ در ﺻﻮرت دادن ﭘﺎﻟﺲ دﺳﺘﻲ ﺟﻚ ﻫﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﻠﻲ عمل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ

ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪت ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺪه ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻃﺮز ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻛﻤﻪ ﻫﺎی دوﻟﻨﮕﻪ ( tc)و ﺗﻚ ﻟﻨﮕﻪ ای ( Pd) در ﻣﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ

اﻟﻒ. ﺟﻚ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ (درﺑﻬﺎ در ﺣﺎل ﺑﺎزﺷﺪن) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

زدن ﻳﻜﻲ از دﻛﻤﻪ ﻫﺎیtc ﻳﺎPd رﻳﻤﻮت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ زدن ﺑـﺎر دوم ﻫـﺮ ﻛﺪام از دﻛﻤﻪ ﻫﺎیtc ﻳﺎPd روی رﻳﻤﻮت ، ﺟﻚ ﻫﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻋ ﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑـﺎز ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻧﺪ.

ب. ﺟﻚ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﺎز (درﺑﻬﺎ در ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ) شدن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

زدن ﻳﻜﻲ از دﻛﻤﻪ ﻫﺎی tc ﻳﺎ Pd رﻳﻤﻮت ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﻚ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺪداً ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻃﺮز ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﺸﻤﻬﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﻣﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ (وﻗﺘﻲ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ)

اﮔﺮ ﭼﺸﻤﻬﺎ در ﻣﺪ ﺑﺎز وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﭘﻴﻐﺎم tA روی ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد)

اﻟﻒ. ﺟﻚ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ (درﺑﻬﺎ ﺑﺎز ) شدن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻜﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺟﻜﻬﺎ را دارﻳﻢ.

ب. ﺟﻚ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﺎز (درﺑﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ )  شدن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻜﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺟﻜﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﺠﺪد ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

اﮔﺮ ﭼﺸﻤﻬﺎ در ﻣﺪ ﺑﺴﺘﻪ وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﭘﻴﻐﺎم tC روی ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد)

اﻟﻒ. ﺟﻚ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ (درﺑﻬﺎ در ﺣﺎل ﺑﺎز) ﺷﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻫﻴﭻ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ اﻓﺘﺪ و ﺟﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ (ﻳﻌﻨﻲ در ﻃﻮل ﺑﺎز ﺷﺪن درب ، ﻣﻮاﻧﻊ ، از اداﻣﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﻜﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ)

ب. ﺟﻚ ﻫﺎ درﺣﺎل ﺑﺎز (درﺑﻬﺎ در ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ) ﺷﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﻗﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻜﻬﺎ ، ﺑﻄﻮر ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪه ﺟﻜﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﺎﻧﻊ ، ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮند.

ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﺪ ﻧﻴﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ(دفترچه راهنمای جک پارکینگی پروتکو)

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت داده ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ قبلی در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ زﻳﺮ ﻣﻨﻮیP3 را از ﻣﻨﻮی « PA » ﺑﺼﻮرت no ﺳـﺖ ﻛﻨﻴﻢ ، ﻣﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﺟﻜﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدد ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺎﻟﺲ اﺳﺘﺎرت ، ﺟﻜﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ (درﺑﻬﺎ ﺑﺎز) ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻟﺲ ﺑﻌﺪی داده ﺷﻮد و ﺟﻜﻬﺎ ﻣﺠﺪداً

ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺷـﻮﻳﻢ ﺷﺮوع ﻛﺎر ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﮕﻪ ( tc ﻳﺎ Pd) ﺑﺎﺷﺪ ، در اداﻣﻪ ﻛﺎر ﻫﻢ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﺪام ﻳﻚ از دﻛﻤﻪ ﻫﺎیtc ﻳـﺎ Pd را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﻢ ، ﭼﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﮕﻪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺟﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ اوﻟﻴﻪ ﺷﺮوع ﻛﺎر ﺧﻮد ، ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺷ ﻮد در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ، وﻗﺘﻲ ﺟﻜﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎز ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﺎن ﭘـﺎﻟﺲ اﺳـﺘﺎرت ﺟﺪﻳﺪ ، ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و بالعکس.

ﻃﺮز ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻛﻤﻪ ( CP ) Stopرﻳﻤﻮت در ﻣﺪ ﻧﻴﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ

اﻟﻒ. ﺟﻚ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ (درﺑﻬﺎ در ﺣﺎل ﺑﺎز) ﺷﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺑﺎ زدن ﻛﻠﻴﺪ CP رﻳﻤﻮت ، ﺟﻚ ﻫﺎ درﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ زدن ﺑﺎر دوم ﻛﻠﻴﺪ P d ﻳﺎ t c روی رﻳﻤﻮت ، ﺟﻚ ﻫﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻧﺪ.

ب. ﺟﻚ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﺎز (درﺑﻬﺎ در ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ) ﺷﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺑﺎ زدن ﻛﻠﻴﺪ CP رﻳﻤﻮت ، ﺟﻚ ﻫﺎ درﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ زدن ﺑﺎر دوم ﻛﻠﻴﺪ P d ﻳﺎ t c روی رﻳﻤﻮت (ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﺪام) ﻳﺎ در ﺻﻮرت دادن ﭘﺎﻟﺲ دﺳﺘﻲ ، ﺟﻚ ﻫﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ.

ﻃﺮز ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻛﻤﻪ دوﻟﻨﮕﻪ ( tc)  و ﺗﻚ ﻟﻨﮕﻪ  ( Pd) رﻳﻤﻮت در ﻣﺪ ﻧﻴﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ

اﮔﺮ ﺟﻜﻬﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺎ زدن ﺑﺎر اول دﻛﻤﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﺪام ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻮﻗـﻒ ﻛﺎﻣـﻞ ﺟﻜﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و زدن دوﺑﺎره آﻧﻬﺎ (ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﺪام) ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎر ، ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗ ﻌﺪاد ﻟﻨﮕﻪ اوﻟﻴﻪ ﺷﺮوع کار ، ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ، ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﻲ ،

اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.

ﻃﺮز ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﺸﻤﻬﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﻣﺪ ﻧﻴﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ وﻗﺘﻲ ﻣﺎﻧﻌﻲ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ

اﮔﺮ ﭼﺸﻤﻬﺎ در ﻣﺪ ﺑﺎز وﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ

اﻟﻒ. ﺟﻚ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ (درﺑﻬﺎ در ﺣﺎل ﺑﺎز) ﺷﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻛﺎر ﺟﻜﻬﺎ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﻗﻒ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.

ب. ﺟﻚ ﻫﺎ درﺣﺎل ﺑﺎز (درﺑﻬﺎ در ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ) ﺷﺪن ﻣﻲ ﺑﺎشند.

ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺟﻜﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ وﻗﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ شوند.

اﮔﺮ ﭼﺸﻤﻬﺎ در ﻣﺪ ﺑﺴﺘﻪ وﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ

اﻟﻒ. ﺟﻚ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ (درﺑﻬﺎ در ﺣﺎل ﺑﺎز) ﺷﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻫﻴﭻ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ اﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ (ﻳﻌﻨﻲ در ﻃﻮل ﺑﺎز ﺷﺪن درب ، ﻣﻮاﻧﻊ از اداﻣﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد)

ب. ﺟﻚ ﻫﺎ درﺣﺎل ﺑﺎز (درﺑﻬﺎ در ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ) ﺷﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﻗﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻜﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﺑـﺴﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﺴﺘﻪ ﻣـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗـﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ اوﻻً ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﭘﺎﻟﺲ اﺳﺘﺎرت ﺑﻌﺪی ﺑﻴﺎﻳﺪ. در ﺻﻮرت دادن ﭘﺎﻟﺲ اﺳﺘﺎرت ﺑﺪون ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﺎﻧﻊ و ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ در ﺻﻮرت ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺪون دادن

ﭘﺎﻟﺲ اﺳﺘﺎرت ، ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨـﺪ و ﺗﻮﻗﻒ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ کند.

نحوه ﻛﺪ ﮔﺬاری رﻳﻤﻮﺗﻬﺎی Hit ) Self Learning )

ریموت های ﻣﺪل HIT ﺑﺪون ﻛﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺳﻂ رﻳﻤﻮت ﻛﺪ دار HIT دﻳﮕـﺮ و ﻳـﺎ رﻳﻤﻮﺗﻬـﺎی ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻓﺎﺑﺮﻳﻚ ﻛﺪدار (دﻳﭗ ﺳﻮﺋﻴﭻ دار )، ﻛﺪﮔﺬاری ﻧﻤﻮد.

ﻣﺮاﺣﻞ SELF LEARNING (ﻛﺪ ﮔﻴﺮی رﻳﻤﻮت از رﻳﻤﻮت):

اﻟﻒ. آﻣﺎده ﺳﺎزی رﻳﻤﻮت ﮔﻴﺮﻧﺪه

۱- در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﻫﺮ ﻛﺪام از دﻛﻤﻪ ﻫﺎی B ، A و L-LED ، C ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ، روﺷﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮد.

چنانچه R-LED ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﻫﺮ دﻛﻤﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪ SELF LEARNING رﻓﺘـﻪ اﻳـﺪ و اﮔـﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺪون دادن ﻛﺪی ﺑﻪ دﻛﻤﻪ ﻫﺎی رﻳﻤﻮت از اﻳﻦ ﻣﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﺪ ؛ اﺑﺘﺪا دﻛﻤﻪ C را ﻓـﺸﺮده و ﭘـﺲ از ﭼﻨـﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ دﻛﻤﻪ B را ﺑﻔﺸﺎرﻳﺪ ، در ا ﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ L-LED ﺑﺼﻮرت ﺳﺒﺰ ﭼﺸﻤﻚ زن و R

LED ﺑﺼﻮرت ﻗﺮﻣﺰ ﭼﺸﻤﻚ زن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻫﺮ دو دﻛﻤﻪ را رﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ ، ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮوﻧﺪ.

۲- دﻛﻤﻪ ﻫﺎی B و C رﻳﻤﻮت را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ L-LED ﺳﺒﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ R-LED ﺑﺼﻮرت ﻗﺮﻣﺰ ﭼﺸﻤﻚ زن ﺳﺮﻳﻊ در آﻣﺪه و L-LED ﻟﺤﻈﻪ ای ﻗﻄﻊ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﻗﻲ ﻣـﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺸﻤﻚ زدن R-LED ﻫﺮ دو دﻛﻤﻪ B و C را رﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ. (در اﻳﻦ

ﺣﺎﻟـﺖ ﻫـﺮ ﻛـﺪام از دﻛﻤـﻪ ﻫـﺎی رﻳﻤﻮت را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ R-LED ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد) در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﻳﻤﻮت آﻣﺎده درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﻳﻜﻲ از دﻛﻤﻪ ﻫـﺎﻳﺶ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ب ﻧﺤﻮه ﻛﺪ ﮔﻴﺮی از رﻳﻤﻮت ﺳﻔﻴﺪ ﻓﺎﺑﺮﻳﻚ ﻳﺎ HIT ﻧﺮﻣﺎل (ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ Q60A ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪه)

اﺑﺘﺪا رﻳﻤﻮت ﻛﺪ ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻛﺪ دﻫﻨﺪه ﺳﻔﻴﺪ ﻓﺎﺑﺮﻳﻚ ﻳﺎ HIT ﻧﺮﻣﺎل را ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻫـﻢ ﻗـﺮار دﻫﻴـﺪ ، ﭘـﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻠﻴﺪ ﻛﺪ ﮔﻴﺮﻧﺪه از رﻳﻤﻮت ﮔﻴﺮﻧﺪه ، دﻛﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن را در رﻳﻤﻮت ﻓﺮﺳﺘ ﻨﺪه ، ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ R-LED در رﻳﻤﻮت ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺼﻮرت ﺳﺒﺰ ﭼﺸﻤﻚ زن ﻛﻨﺪ و L-LED ﺑﺼﻮرت

ﻗﺮﻣﺰ ﭼﺸﻤﻚ زن ﻛﻨﺪ.

(ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب) ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻚ زدن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮدن ﻛﺪ دﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ، رﻳﻤﻮت ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮ دد ﺟﻬﺖ ﻛﺪ دﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ دﻛﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ فوق (از ﻣﺮﺣﻠﻪ ۱ ، ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ) ﺗﻜﺮار ﺷﻮد

نکته: تنها وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن رﻳﻤﻮت ﻣﺪل HIT ﺑﺎ رﻳﻤﻮت ﺳﻔﻴﺪ ﻓﺎﺑﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ Q60A اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘـﺲ از ﻓﺸﺮدن ﻳﻜﻲ از دﻛﻤﻪ ﻫﺎی رﻳﻤﻮت ، ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﺎﻳﺪ دﻛﻤﻪ C در ﻣﺮﻛﺰ Q60A را ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ آن ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.

 

راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ (دفترچه راهنمای جک پارکینگی پروتکو)

ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺗﻮرها

– ﻣﻮﺗﻮر ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ

ﻋﻠﺖ: ﻳﻜﻲ از ﺳﻴﻤﻬﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺮق از داﺧﻞ ﻗﻄﻊ اﺳﺖ

-ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت داغ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ

ﻋﻠﺖ: در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎدی اﺳﺖ وﻟﻲ اﮔﺮ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻛﺎر ﻛﺮدن ﻣﻮﺗﻮر داغ ﺷﻮد ، اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﻮﺗﻮر اﻳﺮاد دارد.

-ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ

ﻋﻠﺖ:

۱- ﻳﺎ از ﻓﺮم اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﻫﺎی داﺧﻠﻲ ﺧﺸﻚ

۲- ﺑﺪﻧﻪ روﺗﻮر و اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﻫﻢ اﺻﻄﺤﻜﺎک دارﻧﺪ

۳- روﺗﻮر درﺳﺖ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﭘﻴﭽﻬﺎی ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ

-ﻣﻮﺗﻮر درﺟﺎ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

علت:

۱-ﻛﻠﻴﺪ ﺧﻼص ﻛﻦ ﺑﻴﺮون اﺳﺖ

۲-ﻣﺤﻮر ﻛﻠﻴﺪ ﺧﻼص ﻛﻦ ﺧﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ

۳- ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺑﻪ ﭘﻴﺴﺘﻮن (ﭼﺮخ دﻧﺪه ﺳﻔﻴﺪ) ﻫﺮز ﺷﺪه اﺳﺖ

-ﻛﻠﻴﺪ درون ﻗﻔﻞ ﮔﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ

ﻋﻠﺖ: ﻣﺤﻮر ﻛﻠﻴﺪ ﺧﻼص ﻛﻦ ﺧﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ

نحوه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ(دفترچه راهنمای جک پارکینگی پروتکو)

الف. ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ

ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮرا در ﻣﺪ اﻫﻢ ﻗﺮار داده و ﺳﻴﻤﻬﺎی ﻣﻮﺗﻮر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻫﺮ دو ﻣﻮﺗﻮر دارای۴ ﻋﺪد ﺳﻴﻢ ﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎی ﻣﺸﻜﻲ ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی (آﺑﻲ ) ، ﻗﻬﻮه ای و زرد ﻣﻲ ﺑﺎﺷـ ﻨﺪ. ﺳـﻪ رﻧـﮓ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ و رﻧﮓ زرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺼﺎل

زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻫﻢ ﺳﻴﻤﻬﺎی ﺧﺎﻛـﺴﺘﺮی و ﻣـﺸﻜﻲ و ﺳﻴﻤﻬﺎی ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی و ﻗﻬﻮه ای ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ۷۰ ﺗﺎ ۹۰ اﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ ، ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻣﻮﺗﻮر ﺷﻤﺎ دارای اﺷﻜﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﻮدت داده ﺷﻮد.

ب. ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺮق

ابتدا دو ﺳﻴﻢ ﺧﺎزن را ﺑﻪ ﺳﻴﻤﻬﺎی ﻗﻬﻮه ای و ﺳﻴﺎه ﻣﻮﺗﻮر وﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺳﻴﻢ آﺑﻲ را ﻳﻜﺒﺎر ﻫﻤـﺮاه ﺳـﻴﻢ ﻗﻬـﻮه ای ﺑـﻪ ۲۲۰V ﺑﺮق ﺷﻬﺮ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮر در ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺳﻴﻢ آﺑـﻲ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺳـﻴﻢ ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ۲۲۰V ﺑﺮق ﺷﻬﺮ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ، ﻣﻮﺗﻮر در ﺟﻬﺖ

ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﻮﺗﻮر ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺑﺎشد.