2 محصول
مرتب‌سازی:

جک بازویی وینتا

ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ وﯾﻨﺘﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺳﺎل 93 ﻣﺠﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را اﺧﺬ ﮐﻨﺪ. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺮﮐﺖ وﯾﻨﺘﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد

ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﺎزار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و

اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﮏ ﻫﺎی ﺑﺎزوﯾﯽ ، درب ﺑﺎزﮐﻦ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺟﮏ ﻫﺎی رﯾﻠﯽ و… را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎرز ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎدی

در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ آوازه ﺷﺮﮐﺖ وﯾﻨﺘﺎ در ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آن

ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

جهت اطمینان از قیمت ها لطفا قبل از خرید استعلام بگیرید. ۰۹۳۶۴۰۷۱۴۱۴

09033696619