کاتالوگ و راهنمای نصب دزدگیر اماکن کوماکس

در این نوشته قصد داریم نکات فهرست شده در زیر را که برای نصب و استفاده از دزدگیر اماکن کوماکس مهم و قابل توجه است را بررسی کنیم.

 • ﻧﮑﺎت ﺿﺮوري ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي
 • ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه
 • ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮد
 • راﻫﻨﻤﺎي ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎي روي ﺑﺮد اﺻﻠﯽ
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دکمه های رﯾﻤﻮت
 • ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت از ﻃﺮيق ﻧﺮم اﻓﺰار
 • تنظﯿﻤﺎت دﺳﺘﮕﺎه
 • ﻧﺼﺐ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري دﺳﺘﮕﺎه
 • ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ
 • ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت از ﻃﺮﯾﻖ از ﮐﯿﭙﺪ(LCD)
 • رﻓﻊ ﻋﯿﻮب اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

ﻧﮑﺎت ﺿﺮوري ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي:

ابتدا ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت را در ﺳﻮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﺎﯾﮕﺬاري ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ روﺷﻦ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. (ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎرج ﮐﺮدن سیم ﮐﺎرت دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ”ﻫﻢ ﺑﺎﻃﺮي و ﻫﻢ ﺑﺮق اﺻﻠﯽ ) ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ، ﭼﺸﻤﻬﺎ و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.ﺳﭙﺲ دﺳﺘﮕﺎه راﺑﻪ ﺑﺮق ﯾﺎ ﺑﺎﻃﺮي ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

دستگاه در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ 2ﺑﺎر ﺑﻮق ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﻮق دوم دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺎده ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ تماس ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت داﺧﻞ دزدﮔﯿﺮ(ﺑﻌﺪ از ﺑﻮق دوم)، اﮔﺮ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﻮق ﺑﺨﻮرد ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه شناخته شده است.

جهت ﺳﺖ ﮐﺮدن رﯾﻤﻮت ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه دﮐﻤﻪ LERNرا ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ و ﻫﻢ زﻣﺎن ﯾﮑﯽ ار دﮐﻤﻪ ﻫﺎي رﯾﻤﻮت را ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاي ﺑﻮق از دﺳﺘﮕﺎه ، رﯾﻤﻮت ﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮد.و در اﻧﺘﻬﺎ دﮐﻤﻪ LERN را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

 

ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه(گاتالوگ و راهنمای نصب دزدگیر اماکن کوماکس)

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ که

فعال ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ رﯾﻤﻮت (دﮐﻤﻪ A ﯾﺎ دﮐﻤﻪ ﻗﻔﻞ) وﯾﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.

با تحریک ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎي (ﺷﺎﻣﻞ:ﭼﺸﻢ،ﺳﯿﺮن، ﺳﻨﺴﻮرﺿﺮﺑﻪ،دﺗﮑﺘﻮر و …) ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒین ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﻋﻼم ﻫﺸﺪار داده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯿﮕﯿﺮد.

اگر ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ دﺳﺘﮕﺎه را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ(ﺗﻮﺳﻂ رﯾﻤﻮت ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ) دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻌﺪي ﺗﻤﺎس ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد.

درﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻧﮑﺮدن ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن آژﯾﺮ زدن دﺳﺘﮕﺎه 20دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.(اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ)و ﺳﭙﺲ آژﯾﺮﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.

روش DTMF: ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه در ﻫﻨﮕﺎم آژﯾﺮ زدن اﺳﺖ.زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻤﺎس ﻣﯿﮕﯿﺮد ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﺳﺦ دادن ﻋﺪد 2 را وارد ﮐﻨﯿﺪ.ﺳﭙﺲ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺸﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه و واردﮐﺮدن رﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻮي اﺻﻠﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.(ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺸﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ.)

ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮد

1- AC: ﺟﻬﺖ ورودي ﺑﺮق از ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻘﺪار آن ﻧﺒﺎﯾﺪ از 13 وﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.

2- BAT: ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدن ﻋﻼﻣﺖ (+و- ) ﺑﺎﻃﺮي را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻬﮑﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.

3- AUX:از اﯾﻦ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﻮاع ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎ را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﺧﺮوﺟﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﯾﮏ اﻣﭙﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﯿﻮز دو اﻣﭙﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

4- SP:اﯾﻦ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺻﺪاي آژﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻮان 21 وات را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﯾﺎ اﺳﭙﯿﮑﺮ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

5- SIR:اﯾﻦ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺨﺼﻮص ﺳﯿﺮن(اژﯾﺮ 12 وﻟﺖ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

توﺟﻪ: ﺻﺪاي آژﯾﺮ و ﺑﺮق ﺳﯿﺮن از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

6- ZONE1.2.3.4:ورودي ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض normal close اﺳﺖ.

7- R2,R1 :ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از رﻟﻪ باﯾﺪ ﯾﮏ رﻟﻪ 12 وﻟﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﯾﮏ رﻟﻪ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ رﻟﻪ را ﺑﻪ 12 وﻟﺖ و ﺳﺮ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎي R1 ﯾﺎ R2 ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.اﮐﻨﻮن از ﻃﺮﯾﻖ رﯾﻤﻮت ﯾﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار رﻟﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮد.

8- ANT:اﯾﻦ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺨﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮد رﯾﻤﻮت ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺳﯿﻢ مثلا ﯾﮏ ﻣﺘﺮي و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮي , ﺑﺮد رﯾﻤﻮت ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

راﻫﻨﻤﺎي ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎي روي ﺑﺮد اﺻﻠﯽ (گاتالوگ و راهنمای نصب دزدگیر اماکن کوماکس)

9- ضبط پیام :

دﮐﻤﻪREC را ﯾﮑﺒﺎر ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاي ﺗﮏ ﺑﻮق ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ و واﺿﺢ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود 11 ﺛﺎﻧﯿﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﺿﺒﻂ ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮق ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯿﺰﻧﺪ.

10- ست ﮐﺮدن ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺴﯿﻢ:

ابتدا دﮐﻤﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺴﯿﻢ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ Z5 را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﭼﺸﻢ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاي ﺑﻮق ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺖ ﺷﺪن اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ : در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺻﺪاي ﺑﻮق ﺟﯽ آﻣﭙﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺮد ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را روي ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ 3.5 ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

حذف ریموت ها: 

اﺑﺘﺪا دﮐﻤﻪ ي DEL و LRN را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ رﯾﻤﻮت ﻫﺎ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد.

11- ستﮐﺮدن رﯾﻤﻮت:

دﮐﻤﻪ LRN را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﯾﮑﯽ از دﮐﻤﻪ ﻫﺎي رﯾﻤﻮت را ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ LRN را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاي ﺑﻮق ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﺖ ﺷﺪن اﺳﺖ.

12- حذف چشم بیسیم

دﮐﻤﻪ Z5 ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﮐﻤﻪ DEL را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد.

13- رﯾﺴﺖ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه (ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ)

اﺑﺘﺪا دﮐﻤﻪ DFULT) DEF) را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ وﺑﻌﺪ از ﺑﻮق دوم دﮐﻤﻪ را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ برﻣﯿﮕﺮدد.ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ، ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

 

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دکمه های رﯾﻤﻮت (گاتالوگ و راهنمای نصب دزدگیر اماکن کوماکس)

 

توﺟﻪ : زﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺮن ﺑﻮق ﻣﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﮑ قرار ﮔﯿﺮد.

ﻧﮑﺘﻪ: ﺑﺎﻓﺸﺮدن دﮐﻤﻪ C اﺑﺘﺪا دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺎده ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻧﯿﻤﯽ از زون ﻫﺎ ﻓﻌﺎل (زون 1 و 2) و ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل (زون 3و4) ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ: ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ زون ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل دﺳﺘﮕﺎه آژﯾﺮ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ.

ﭼﻬﺎر روش ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﮕﺎه وﺟﻮد دارد:

حالت اول ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ

ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار

ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه (اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ و ﭘﻨﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ)

ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺎرم از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﮔﻮﯾﺎ و ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت از ﻃﺮيق ﻧﺮم اﻓﺰار(گاتالوگ و راهنمای نصب دزدگیر اماکن کوماکس)

اﺑﺘﺪا ﻧﺮم اﻓﺰار را از ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار داﻧﻠﻮد ﮐﺮده.ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ ، ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺑﺎزﮐﻨﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯿﺸﻮد.

دراﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺘﻮان وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ اﺳﺘﻌﻼم دﺳﺘﮕﺎه ، اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ درﯾﺎﻓﺖ و در ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

گپسول آﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﯽ ﺷﺎرژ دﺳﺘﮕﺎﻫﺮا ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺎرژ دﺳﺘﮕﺎه روي ﮐﭙﺴﻮل ﺑﺰﻧﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺐ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯿﺸﻮد.

ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل کردن دﺳﺘﮕﺎه

ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻫﺮﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ، ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻧﺮم اﻓﺰار اس ام اس ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯿﺸﻮد.و رﻧﮓ ﻗﻔﻞ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﻣﯿﺸﻮد.ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن آن رﻧﮓ ﻗﻔﻞ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯿﺸﻮد.

ﺑﺮروي آﯾﮑﻦ ﺑﺎﻻي ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه وﻧﺮم اﻓﺰار را ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﮐﺮد.

1. اﻓﺰودن دﺳﺘﮕﺎه:

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه و ﺷﻤﺎره ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ، دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ و ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ: ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت راﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮدﺳﺘﮕﺎه را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

2. ﺷﺎرژ دﺳﺘﮕﺎه

ﺑﺎ واردﮐﺮدن ﮐﺪﺷﺎرژ و اﻧﺘﺨﺎب اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و زدن دﮐﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺎرژ ، ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎرژ ﻣﯿﺸﻮد.

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺷﺎرژ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺰان ﺷﺎرژ ﻓﻌﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد. وﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺷﺎرژ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

تنظﯿﻤﺎت دﺳﺘﮕﺎه (گاتالوگ و راهنمای نصب دزدگیر اماکن کوماکس)

ویرایش اطلاعات دستگاه

ﻣﯿﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﺳﺘﮕﺎه را وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف ﻧﻤﻮد.

ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ دﺳﺘﮕﺎه:

اﺑﺘﺪا رﻣﺰ ﻗﺒﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض 111111 ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ را وارد ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﮑﺮار رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ را وارد ﻧﻤﻮده. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي اس ام اس ﻫﺎ ﺑﺎرﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺸﻮد.

ﺣﺬف رﯾﻤﻮت:

ﺷﻤﺎره رﯾﻤﻮت ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه را وارد ﮐﺮده و ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.

ریست ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﮕﺎه:
ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ (ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ) ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد.

3. اﺑﺰا ر پیشرفته
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ روي دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

تغییر زﺑﺎن دﺳﺘﮕﺎه و زﺑﺎن ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت دﺳﺘﮕﺎه

ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ روي ﺳﯿﺮن

رﻟﻪ روي دﯾﻨﮓ داﻧﮓ

ﺗﻤﺎس درﻗﻄﻊ ﺑﺮق

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ:ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺎس ﻫﺎي ورودي از ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ رد ﺗﻤﺎس ﺷﻮﻧﺪ.

زﻣﺎن آژﯾﺮ: دراﯾﻦ روش ﻣﯿﺘﻮان زﻣﺎن آژﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﺑﻄﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض 10 دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻨﻮد ﺻﺪا : ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻮ در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد آن ﺑﯿﻦ 0 ﺗﺎ 15 ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﮔﺰارش دوره اي ﻣﻮﺟﻮدي: ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮔﺰارش ﻣﻮﺟﻮدي ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.ﺑﻄﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض 12 ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﮔﺰارش دوره اي ﺑﺎﻃﺮي: ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﮔﺰارش ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮي را ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ارﺗﺒﺎط دﺳﺘﮕﺎه: ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻤﺎس دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﭘﯿﺎﻣﮏ-ﺗﻤﺎس ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت-ﺧﻂ ﺛﺎﺑﺖ
ﺗﻤﺎس ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﭘﯿﺎﻣﮏ-ﺧﻂ ﺛﺎﺑﺖ
ﺗﻤﺎس ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت و ﺧﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺧﻂ ﺛﺎﺑﺖ-ﺗﻤﺎس ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت-ﭘﯿﺎﻣﮏ

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده وﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

4.مخاطبین

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮي ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ارﺳﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﻣﺨﺎﻃﺐ اول ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

و ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ را از دﺳﺘﮕﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

5. تنظیمات زون ﻫﺎ:

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻫﺮزون از ﻣﻨﻮي ﮐﺸﻮﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.وﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪدﺳﺘﻮر ﺣﺬف را ﺑﺮاي زون ﻣﺮﺑﻮﻃ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.در اﻧﺘﻬﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ اﺳﺘﻌﻼم زون ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮع ﻫﺮ زون را از دﺳﺘﮕﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. دﮐﻤﻪ ذﺧﯿﺮه ﺟﻬﺖ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﻧﺎم زون ﻫﺎ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

6. تنظیمات ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺪروﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﻔﺤﻪ رﻣﺰ : ﺑﻌﺪاز ﻫﺮﺑﺎر ﺑﺎزﮐﺮدن ﻧﺮم اﻓﺰار از ﺷﻤﺎ رﻣﺰ ورود درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.رﻣﺰ ورود ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض 111111 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ وﯾﺎ اﻟﮕﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ وارد ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﻮﯾﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻧﺮم اﻓﺰار : ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ رﻣﺰ ورود ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزي ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ: ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ آﯾﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد.ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﺻﻔﺤ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن ﺗﺮﯾﮕﺮ رﻟﻪ ﻫﺎ : ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن دﮐﻤﻪ ﺗﺮﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ رﻟﻪ ﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﺷﺪ.

نام ﮔﺬاري رﻟﻪ ﻫﺎ: ﻧﺎم ﻫﺮ رﻟﻪ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد راﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزه ﮐﭙﺴﻮل ﺷﺎرژ : ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل : اﮔﺮ ﺷﺎرژ ﺳﯿﻤﮑﺎرت دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ 2000ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﭙﺴﻮل ﺻﻔﺤ اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد.و اﮔﺮ ﺷﺎرژ ﺑﻪ ﻋﺪد 5000 ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﮔﭙﺴﻮل ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ

داده ﺷﻮد. ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎرژ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 2000ﺗﻮﻣﺎن و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 20000ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

رﯾﺴﺖ ﮐﺮدن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد.

مراحل نصب (گاتالوگ و راهنمای نصب دزدگیر اماکن کوماکس)

1- نصب سخت افزاری دستگاه

ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه و ﻧﺼﺐ ﭼﺸﻤﯽ ﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻗﺒﻞ از وﺻﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮق اﺑﺘﺪا ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت را داﺧﻞ ﺧﺸﺎب ﻗﺮار دھﯿﺪ ( ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻨﮕﺎم ﻗﺮار دادن ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت و ﯾﺎ در آوردن آن از ﺧﺸﺎب ﺑﺮق و ﺑﺎطﺮی دﺳﺘﮕﺎه قطع باشد)

با وﺻﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺮاغ LED روی ﺑﺮد ﺷﻤﺎره 19 ﺷﺮوع ﺑﮫ ﭼﺸﻤﮏ زدن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﮏ LED ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ 3 ﺛﺎﻧﯿﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ
اﮔﺮ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت درﺳﺖ وارد ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت درﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ (ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ)
ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﺷﻤﺎره ﯾﺎ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ رﻣﺰ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض 111111 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺮم اﻓﺰار دﺳﺘﮕﺎه را داﻧﻠﻮد ﮐﺮده و ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎره ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه را در ﻧﺮم اﻓﺰار وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺻﻔﺤﮫ اول وﯾﺰارد و ﺗﺴﺖ رااﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.و ﯾﺎ از ﻗﺴﻤﺖ اﻓﺰودن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﯽ زﻧﯿﻢ . و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﯽ زﻧﯿﻢ. ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ دﺳﺘﮕﺎه (ﺳﯿﻢ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﮫ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه دزدﮔﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد)
در اﯾﻦ مرحله ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ (ﺷﻤﺎره ھﺎﯾﯽ که ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﻤﺎس گرفته ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﭘﯿﺎم ارﺳﺎل ﺷﺪه).

تنظیمات از طریق پیامک

ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت از راه دور ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﺮاي ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه داراي ﮐﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮق ﺑﺨﻮرد.

توﺟﻪ: ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺰرگ و ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ: ﻓﺮﻣﺖ ﮐﺪ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮف M و ﺳﭙﺲ رﻣﺰ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض(111111) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ: در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﻤﯿﺸﻮد.

و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ارﺳﺎل ﻣﮑﺮر (ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ) ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﺪ.

تغییر رمز

جهت ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺒﺎرت RAMZ را وارد ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ: رﻣﺰ وارد ﺷﺪه ﺣﺘﻤﺎ ﺷﺶ رﻗﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ: ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ رﻣﺰ ورودي ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﺮم اﻓﺰار اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

M111111RAMZ123456=رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ +RAMZ + رﻣﺰ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض +M

 

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ،رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد. و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﻏﯿﺮفعال ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه:

M0 = M111111M0 + رﻣﺰ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﯾﺎ رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه + M

فعال کردن دستگاه:

 

M4 = M111111M4 + رﻣﺰ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﯾﺎ رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه + M

فعال کردن به صورت سایلنت:

 

M2 = M111111M2 + رﻣﺰ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﯾﺎ رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه +M

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺳﯿﺮن ﺑﻮق ﻣﯽ زﻧﺪ.

آنتن دهی دستگاه:

GSM = M111111GSM + رﻣﺰ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﯾﺎ رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه +M

اﯾﻦ ﮐﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﻧﺘﻦ دﻫﯽ از راه دور را ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ذخیره مخاطب:

در اﺑﺘﺪا ﺣﺮف M و ﺳﭙﺲ رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض و ﺣﺮف P وﺑﻌﺪ از ان ﺷﻤﺎره ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ از (1 ﺗﺎ 9) میﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺮف H و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺷﻤﺎره ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد راوارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ:

 

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از كد, ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوفD وS وR وP وC رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.

حذف مخاطب:

برای ﻣﺜﺎل ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺷﻤﺎره 2 ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ:

M111111P2D =ِ+ ﺷﻤﺎره ﺣﺎﻓﻈﻪ +P + رﻣﺰ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﯾﺎ رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ وارد ﺷﺪه + M

 ﺣﺬف ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ:

PALLD = M111111PALLD + رﻣﺰ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﯾﺎ رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه + M

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت زون ﻫﺎ:

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺎلت ﻫﺎي دﯾﻨﮓ داﻧﮓH)24h ، (D) )، ﻧﺮﻣﺎﻟﯽ OPEN (O) ، ﻧﺮﻣﺎﻟﯽ C)CLOSE )، ﮔﺎرد(G) را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از زونها تعریف نمایید.

تعاریف زون ها

زون نرمال CLOSE: ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺸﻔﺮض زون ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن زون(ﺣﺬف ﺟﺎﻣﭙﺮ و ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه) دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ آژﯾﺮ زدن ﻣﯿﮑﻨﺪ.

زون نرمال OPEN:اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻟﻒ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎلCLOSE ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ زون , دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ اژﯾﺮ زدن ﻣﯿﮑﻨﺪ.

زون دینگ دانگ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ اززون ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﻨﮓ داﻧﮓ ﺑﺮود , در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ آن زون (ﺑﺎز ﮐﺮدن زون) ﺻﺪاي ﺑﯿﭗ ﮐﻮﺗﺎه از دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد.در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن زون دﯾﻨﮓ داﻧﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ زون ﻧﺮﻣﺎلCLOSE ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

زون 24H: اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از زون ﻫﺎ ﺑﺮ روي 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ , دﺳﺘﮕﺎه (ﭼﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل) ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن زون دﺳﺘﮕﺎه اژﯾﺮ ﻣﯿﺰﻧﺪ.

زون گارد:

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ زون ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اعﻻم ﻫﺸﺪار ﮐﻨﯿﺪ . اﯾﻦ زون ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز , ﭘﺸﺖ ﺑﺎم و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﯾﻦ زون (وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻌﺎل اﺳﺖ) دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اژﯾﺮ ﻣﯿﮑﺸﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮي ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ اعلام ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:

=ﻋﻤﻠﮑﺮد زون + ﺷﻤﺎره زون ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ +Z + رﻣﺰ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﯾﺎ رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ وارد ﺷﺪه + M
M111111Z2Hزون ﺷﻤﺎره 2را 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

=ﻋﻤﻠﮑﺮد زون + ﺷﻤﺎره زون ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ +Z + رﻣﺰ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﯾﺎ رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ وارد ﺷﺪه +M

M111111Z4Dزون ﺷﻤﺎره 4 را ﺑﻪ دﯾﻨﮓ داﻧﮓ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

تحریک رله شماره 1

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ زﻣﺎﻧﺪار رﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺪ دﺳﺘﻮري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ اي ﺗﻮﺳﻂ رﯾﻤﻮت را دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل ﮐﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه , رﻟﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﮐﺪ (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺖ و دﻗﯿﻖ و ﺛﺎﻧﯿﻪ ) ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدد.

ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪM111111RELAY001015 رﻟﻪ ﺷﻤﺎره 1 را ﺑﻪ ﻣﺪت 0ﺳﺎﻋﺖ و 10 دﻗﯿﻘﻪ و 15 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ازاد ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دوم M111111RELAY051300 رﻟﻪ ﺷﻤﺎره 1را ﺑﻪ ﻣﺪت 5 ﺳﺎﻋﺖ و 13 دﻗﯿﻘﻪ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

تحریک رﻟﻪ ﺷﻤﺎره 2

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻟﻪ ﺷﻤﺎره 1 ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺪ دﺳﺘﻮري M111111RL051300رﻟﻪ ﺷﻤﺎره 2 را ﺑﻪ ﻣﺪت 5 ﺳﺎﻋﺖ و 13 دﻗﯿﻘﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ.

تنظیم ﻣﺪت زﻣﺎن اژﯾﺮ زدن:

ﻣﺪت زﻣﺎن آژﯾﺮ زدن دزدﮔﯿﺮ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻗﯿﻘﻪ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض روي 20 دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:

=ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ دﻗﯿﻘﻪ + ALARM + رﻣﺰ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﯾﺎ رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه + M

M111111ALARM12ﻣﺪت زﻣﺎن آﻻرم زدن را 12 دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

اجرای ﮐﺪ USSD ﺑﺮ روي ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت دﺳﺘﮕﺎه:

ﺑﺎاﯾﻦ ﮐﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎي USSD را ﺑﺮوي ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت دﺳﺘﮕﺎه از راه دور اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:

اﮔﺮ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل 141*1 *M111111CH #ﻣﻮﺟﻮدي ﺷﺎرژ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺟﻮاب درﺧﻮاﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد.

ﻫﺸﺪار ﺗﻤﺎس در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﺑﺮق:

ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮي220 وﻟﺖ دﺳﺘﮕﺎهي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه , ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ.در ﺻﻮرت در ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺎسM111111T را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ عﻻوه ﺑﺮ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ , ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.

اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدي ﺷﺎرژ ﺑﺎﻃﺮي در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﺑﺮق 220 وﻟﺖ:

جهت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اطﻻع از ﺷﺎرژ ﺑﺎﻃﺮي ﮐﺪM111111Y را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﺑﺮق 220 وﻟﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎت ﻫﺮ 3 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژي ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺎﻃﺮي را ﮔﺰارش میکند.

حالت ﻧﯿﻤﻪ ﻓﻌﺎل در زون ﻫﺎ:

ﺑﺎ ارﺳﺎلM111111K دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ زون ﻧﯿﻤﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺮود.(ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻗﺴﻤﺖ رﯾﻤﻮت ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ)

تغییر زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﮏ:

ﺑﺎ ارﺳﺎلM111111F0 زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﮕﺮدد

و ﺑﺎ ارﺳﺎل M111111F1دوﺑﺎره ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد

ﺗﺤﺮﯾﮏ رﻟﻪ ﺑﺮ روي دﯾﻨﮓ داﻧﮓ:

ﺑﺎ ارﺳﺎلM111111D ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه , ﺣﺎﻟﺖ دﯾﻨﮓ داﻧﮓ , رﻟﻪ ﺷﻤﺎره 2 ﻧﯿﺰﺑﻪ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

تغییر اپراﺗﻮر و ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺟﻮدي:

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ 10 ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺟﻮدي ﺷﺎرژ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮔﺰارش ﻣﯽدهد.

اعلام ﻣﻮﺟﻮدي ﺷﺎرژ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﻤﺮاه اول در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺑﺎيد ﮐﺪ M111111O1را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺪ اعلام ﺷﺎرژ به اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﮐﺪM111111O3 را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮﺗﻌﺪاد ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎ(ﻋﺪد 10 ﺑﻪ 15 ) و اعلام ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﺎﯾﺪ از كد دﺳﺘﻮري X اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

به عنوان مثال

ﮐﺪ دﺳﺘﻮري M111111X15دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ 15 ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﻮﺟﻮدي ﺷﺎرژ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت را ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﺜﺎل :M111111X25دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ 25 ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﻮﺟﻮدي ﺷﺎرژ ﭼﮏ میکند.

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت از ﻃﺮﯾﻖ از کیپد(LCD)

توجه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ : در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ و ﭘﻨﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎي دزدﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﺪ.

بنابراین ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ و ﭘﻨﻞ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن ﺑﯿﺶ از 20 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﻨﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﺸﻮد.

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﮕﺎه را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﯿﭙﺪ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﮐﻤﻪ Enter را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ روﺷﻦ ﺷﻮد.

ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن رﻣﺰ ﻋﺒﻮر وارد ﺻﻔﺤﻪ code Main ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

کد 25 ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ : رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ آن را وارد ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ENTER را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﮐﺪ 35 اﺿﺎﻓﻪ و واﯾﺮﯾﺶ ﻣﺨﺎﻃﺐ :اﺑﺘﺪا از ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺎره ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ را وارد ﮐﻨﯿﺪ و در نهایت ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮑﯽ از دﮐﻤﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

1 :ﺗﻤﺎس و ﭘﯿﺎﻣﮏ
2 :ﺗﻤﺎس و ﭘﯿﺎﻣﮏ و ﻫﺸﺪار ﺑﺮق
3 :ﺗﻤﺎس و ﭘﯿﺎﻣﮏ و ﮔﺰارش رﯾﻤﻮت و ﻫﺸﺪار ﺑﺮق 4 ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺎس
5:ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺎﻣﮏ
6: ﻓﻘﻂ ﮔﺰارش رﯾﻤﻮت
7:ﻓﻘﻂ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق
8 :ﺗﻤﺎس و ﻗﻄﻊ ﺑﺮق در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﮐﻤﻪ ENTER را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﮐﺪ 36 ﺣﺬف مخاطبین: ﺷﻤﺎره ﺣﺎﻓﻈﻪ را وارد ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ENTER بزنید مخاطب حذف میشود.

ﮐﺪ 37 ﺣﺬف ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎطبین: ENTER را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ.

کد 45 رﯾﺴﺖ ﮐﻠﯽ: ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ENTER دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد.

ﮐﺪ 52 ﻣﺪت آﻻرم: ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن آﻻرم در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﺮﯾﮏ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض 20دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﮐﺪ 21 ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت زون: اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎره زون را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ زﯾﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد زون را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

1.ﻧﺮﻣﺎل(NORMAL CLOSE)

2.دﯾﻨﮓ داﻧﮓ

3.زون 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ

4.زون ﮔﺎرد

5.زون OPEN

ودر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﺪ ENTER را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﮐﺪ 55 ﺳﺖ ﮐﺮدن رﯾﻤﻮت : دکمه ENTER را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از دﮐﻤﻪ ﻫﺎي رﯾﻤﻮت را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ وﺳﭙﺲ ENTER را رها کنید.

ﮐﺪ 62 ﺳﺖ ﮐﺮدن ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺴﯿﻢ : اﺑﺘﺪا از ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺎره زون را ﻣﯿﺨﻮاد ﮐﻪ 5 را ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ENTERرا نگه داﺷﺘﻪ و ﭼﺸﻢ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺪ 66 ﺗﻤﺎس در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﺑﺮق : ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﯿﺪENTER  را ﺑﺰﻧﯿﺪ.ﺑﺮاي ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ریست ﮐﻠﯽ ﺷﻮد.

کد 70 ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه : ﮐﻠﯿﺪ 0 را ﺑﺮاي ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن و 4 را ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه وارد ﮐﻨﯿﺪ.

رﻓﻊ ﻋﯿﻮب اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ (گاتالوگ و راهنمای نصب دزدگیر اماکن کوماکس)

1-دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد:

اﺑﺘﺪا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻣﻮﺟﻮدي ﺷﺎرژ داﺷﺘﻪ و ﭘﯿﻦ ﮐﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت در ﺷﺒﮑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و رﺟﯿﺴﺘﺮ ﺷﺪه باشد.

_ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

_وﻗﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه روﺷﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﻮق ﺑﺨﻮرد ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه است. اﮔﺮ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﻮق ﻧﺨﻮرد و ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪا از اﺗﺼﺎل ﺑﺮق و ﯾﺎ ﺑﺎﻃﺮي ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﻓﯿﻮز ﻫﺎ را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ ودر ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺑﺘﺪا دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﭘﯿﻦ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺧﺸﺎب ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت را ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﯿﻎ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ از اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﭘﯿﻦ ﺧﺸﺎب ﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺘ و ﯾﺎ در ارﺳﺎل ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت دﺳﺘﮕﺎه را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ.

2-در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ:

_ابتدا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺣﺎﻟﺖ ارﺳﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ اﺳﺖ.

_ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار از ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. (ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي باﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺎزه ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ)

ﻣﻮﺟﻮدي ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت داﺧﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ. (ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺘﻦ دﻫﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدن ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳﺎل ﻣﯿﮕﺮدد اﻣﺎ دﺳﺘﮕﺎه ان را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.)

_ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﮑﺮد از ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت دﯾﮕﺮي (اﭘﺮاﺗﻮر دﯾﮕﺮي) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

3- در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از DTMF (ﮐﻨﺘﺮل از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ از راه دور) دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ:

_اجرای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻨﺘﺮل از راه دوراز ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ (ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

_ﺗﻮﺟ ﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻮدن DTMF ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻗﯿﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯿﺸﻮد.

_اﺳﺘﻔ ﺎده از ﺧﻂ ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮕﺮدد.

4- ﺑﺮد رﯾﻤﻮت ﮐﻢ اﺳﺖ 

_در این ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺳﯿﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺘﺮي ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده وآﻧﺮا ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ANT ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ. (ﻃﻮل ﺳﯿﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل آﻧﺘﻦ رﯾﻤﻮت ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 100 ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ)

5- ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ان ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ 

_دراﺑﺘﺪا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﭘﯿﻦ ﮐﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. (ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪا از ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت را داﺧﻞ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت را داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﮕﺬارﯾﺪ)

_ﺳﭙ ﺲ ﯾﮏ ﺑﺎر دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺎﻣﻮش و ﺳﭙﺲ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ در ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺪﯾﺪ از ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﯾﮏ اوﭘﺮاﺗﻮر دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

6- دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ

چنانچه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ را ارﺳﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ.( ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﯾﻦ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻧﺪروﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺪود ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه روﺷﻦ اﺳﺖ.از ارﺳﺎل ﻣﮑﺮر ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ ) در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺎﻣﻮش و ﺳﭙﺲ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ.