مقایسه انواع دستگاه حضور و غیاب

امروزه شرکتھای تولید کننده سیستم کنترل تردد اقدام به تولید انواع مختلفی از دستگاه حضور و غیاب کرده اند.ثبت تردد در این دستگاه به سه شیوه کلی صورت می گیرد.

– ثبت تردد با استفاده از کد

– ثبت تردد با استفاده از تکنولوژی بیومتریک

– ثبت تردد بصورت ترکیبی

در ادامه به شرح و مقایسه شیوه ھای فوق می پردازیم:

ثبت تردد با استفاده از کد

دستگاه حضور غیابی که در این رسته قرار می گیرند عموما بر دو نوع ھستند:

١- دستگاه حضور غیاب کارتی

در ھنگام استفاده از این دستگاه به ھر شخص یک کارت حاوی کد یکتا و از نوع بارکدی، مغناطیسی و Rf Id داده می شود تا از طریق اتصال و یا نزدیک کردن این کارت به دستگاه، تردد خود را ثبت کنند.

٢- دستگاه حضور و غیاب رمزی

در ھنگام استفاده از این دستگاه معمولا به ھر شخص یک رمز داده می شود تا بتواند با وارد کردن رمز، تردد خود راثبت کند.

ممکن است ثبت تردد بوسیله ترکیبی از کارت و رمز نیز صورت پذیرد.

ثبت تردد با استفاده از تکنولوژی بیومتریک

مکانیزم ثبت تردد در این رسته از دستگاه حضور و غیاب مبتنی بر استفاده از اجزاء بدن انسان است. این نوع دستگاه عموما بر دو نوع کلی ھستند

١- دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی

ثبت تردد در این نوع دستگاه بوسیله ثبت اثرانگشت شخص صورت می گیرد. روش کار بدین شکل است که در ابتدا تصویری از اثر انگشت تمامی پرسنل یک سازمان از طریق دستگاه گرفته و ذخیره می گردد و ھنگام ثبت تردد یک شخص، اثر انگشت ثبت شده با اثر انگشت ذخیره شده مقایسه می شود.

٢- دستگاه حضور و غیاب تشخیص چھره

ثبت تردد در این نوع دستگاه تقریبا مشابه با دستگاه اثر انگشت می باشد فقط بجای ذخیره اثرانگشت تصویری از چھره شخص گرفته شده و در دستگاه ذخیره می گردد و ھنگام ثبت تردد، چھره ثبت شده با چھره ذخیره شده مقایسه میشود.

ثبت تردد بصورت ترکیبی

برخی از دستگاه حضور و غیاب امروزی بصورت ترکیبی ساخته شده اند و ثبت تردد در این دستگاه از طریق روش ھای گوناگون صورت می گیرد. انواع دستگاه ھای ترکیبی عبارتند از:

١- دستگاه حضور و غیاب دوربین دار

در انواع دستگاه حضور و غیاب کارتی، رمزی و یا اثر انگشتی ممکن است از دوربین نیز جھت ثبت تصویر شخصدر ھنگام تردد استفاده شود.

٢- دستگاه حضور و غیاب دو کارتی

این نوع دستگاه از دو نوع مختلف کارت جھت ثبت تردد پشتیبانی می کنند. انواع کارت ھایی که در دستگاه حضور غیاب بکار گرفته می شوند عبارتند از بارکد، مغناطیس، بدون تماس RFID ، پروکسی و مایفر. دستگاه ھای حضور و غیاب دو کارتی ممکن است از دو نوع از کارتھای فوق پشتیبانی کنند.

٣- دستگاه حضور و غیاب کارتی- رمزی

تردد در این نوع دستگاه با استفاده از کارت و رمز با ھم و یا طبق ترتیب خاصی صورت می گیرد.

از دیگر دستگاه ھای ترکیبی عبارتند از :

۴- دستگاه حضور و غیاب کارتی – اثرانگشتی

۵- دستگاه حضور و غیاب رمزی – اثرانگشتی

۶- دستگاه حضور و غیاب کارتی – تشخیص چھره

٧- دستگاه حضور وغیاب رمزی – تشخیص چھره

موارد قابل بررسی در مقایسه دستگاه حضور و غیاب از لحاظ چگونگی ثبت تردد

اگر بخواھیم مقایسه ای بر انواع دستگاه حضور و غیاب از لحاظ چگونگی ثبت تردد داشته باشیم، نیاز است تا جنبه ھای گوناگونی را در نظر بگیریم. در اینجا برخی از این جنبه ھا را بیان کرده و توضیح می دھیم و در نھایت مقایسه ای بر انواع دستگاه ھا را در یک جدول خواھیم داشت.

١- ھزینه اولیه خرید دستگاه

عموما ھزینه اولیه خرید دستگاه در دستگاه ھای رمزی و کارتی پایینتر از دیگر دستگاه ھا است. ھزینه خرید دستگاه تشخیص چھره به مراتب بالاتر از دستگاه اثر انگشتی است. در دستگاه دوربین دار ھزینه خرید دستگاه به دلیل وجود دوربین در دستگاه بالا می رود.

٢- ھزینه خدمات

در دستگاه کارتی بعد از خرید دستگاه ھزینه تھیه و تولید کارت بصورت ھمیشگی وجود دارد. در دستگاه تشخیصچھره در صورتیکه ریدر تشخیص چھره دستگاه خراب شود عموما ھزینه تعویض آن بالاتر از دیگر دستگاھ ھاست. دردستگاه اثرانگشتی نیز سنسور اثرانگشت آیتمی است کھ در صورت خراب شدن ھزینھ ھایی را بھ خریدار تحمیل میکند.

٣- زمان ثبت تردد

ھنگامیکه یک شخص می خواھد تردد بکند در دستگاه کارتی کافیست تا کارت خود را به دستگاه نشان دھد و این زمان بسیار کم است. در دستگاه رمزی بایستی رمز خود را وارد کند که این موضوع ممکن است چند ثانیه ای زمان ببرد.

در دستگاه ھای اثرانگشتی ثبت اثرانگشت حدود یک ثانیه زمان می برد. این در حالی است که در دستگاه تشخیصچھره به دلیل اینکه شخص بایستی با زاویه خاصی در جلوی دوربین دستگاه قرار بگیرد تا تصویر او شناسایی شود عموما این مرحله بیشتر از چندین ثانیه طول می کشد.

۴- در دسترس بودن ابزار ثبت تردد

درھمه دستگاه ھا ی تردد بایستی بوسیله یک ابزار ثبت شود. رمز و کارت و انگشت و چھره ابزارھایی ھستند که تردد بوسیله انھا ثبت می شود. جھت ثبت تردد در دستگاه رمزی نیاز است که شخص رمز عبور خود را بداند، فراموش کردن این رمز باعث می شود که شخص نتواند تردد خود را ثبت کند. ھمچنین در دستگاه کارتی در صورتیکه شخص فراموشکند کارت خود را به ھمراه داشته باشد و یا کارت مفقود گردد تا زمان صدور کارت جدید ثبت تردد امکان پذیر نیست. امادر دستگاه تشخیص چھره و اثر انگشت نیاز به بخاطرسپاری رمز و یا ھمراه داشتن کارت وجود ندارد و ابزاری که باآن تردد ثبت می شود انگشت و چھره است که جزئی از بدن انسان است.

۵- حافظه مورد نیاز

نگھداری ترددھا در حافظه قسمتی از حافظه دستگاه و یا نرم افزار را اشغال می کند. وابسته به اطلاعاتی که از شخصقرار است نگھداری شود و نیز وابسته به ابزار ثبت تردد میزان حافظه اشغال شده متفاوت است. ولی اگر صرفا ابزار ثبت تردد در نظر گرفته شود می توان گفت که حافظه مورد نیاز برای چھره به مراتب بیشتر از اثرانگشت و کارت یا رمز است. البته با رشد روز افزون اندازه حافظه ھا این مورد چندان نگران کننده نیست مگر در مواردی که تعداد پرسنل بسیارزیاد باشد و در ھر بار تردد قرار باشد که تمامی اطلاعات ابزار ثبت تردد ذخیره شود.

۶- امکان تقلب

در دستگاه کارتی و رمزی این امکان وجود دارد که اشخاص تقلب بکنند و کارت یا رمز خود را در اختیار دیگران قرار بدھند و بدون اینکه خودشان حضور داشته باشند تردد خود را توسط دیگران ثبت کنند و این در صورتیست که در دستگاه بیومتریک امکان تقلب وجود ندارد.

٧- امکان خطا

در دستگاه رمزی چنانچه شخص رمز خود را فراموش نکرده باشد امکان خطا وجود ندارد. در دستگاه کارتی چنانچه کارت خراب شده باشد، خطا بوجود می آید. در دستگاه ھای اثرانگشتی و تشخیص چھره امکان خطا و تشخیصاشتباه اثرانگشت و یا چھره توسط سیستم وابسته به الگوریتم نرم افزاریست که در دستگاه بکار گرفته شده است. ھمچنین دردستگاه اثر انگشتی وابسته به تغییر شرایط محیطی مثل نور محیط و زاویه ایستادن جلوی دوربین ممکن است درصد خطا بالاتر برود.

٨- ثبت تردد با ابزارھای چندگانه

در برخی از سازمان ھا نیاز است که از چند نوع ابزار ثبت تردد پشتیبانی شود مثلا ممکن است مدیران سازمان بخواھندفقط کارت بزنند ولی پرسنل نیاز باشد که اثر انگشت خود را ثبت کنند. در دستگاھھای ترکیبی با توجه به نوع دستگاه تنوعدر ثبت تردد وجود دارد ولی در دستگاه که تنھا یک ریدر دارند این تنوع وجود ندارد. مشکل وقتی بیشتر می شود که تنھا ریدر دستگاه خراب شود در اینصورت تا زمان تعمیر دستگاه و یا جایگزینی دستگاه ھیچ ترددی نمی تواند ثبت شود ولی در دستگاه ترکیبی اگر یک ریدر از کار بیفتد تا زمان تعمیر ریدر دیگر می تواند جایگزین گردد.